Ші Лекция. Тақырыбы: Оқшауланған жүйелердегі энтропияның өсу заңы

Тақырыбы: Оқшауланған жүйелердегі энтропияның өсу заңы. Термодинамиканың екінші бастамасының статистикалық сипаттамасы.

Лекцияның мақсаты термодинамиканың екінші бастамасы мен энтропияны статистикалық тұжырымдау туралы кәсіби білімдерді меңгеру.

Негізгі қолданылатын сөздер. ТЕРМОДИНАМИКА, ЖЫЛУ, ТЕМПЕРАТУРА, ЖҰМЫС, ІШКІ ЭНЕРГИЯ, ЭНТРОПИЯ, ТЕРМОДИНАМИКАНЫҢ ЕКІНШІ БАСТАМАСЫ, СТАТИСТИКАЛЫҚ САЛМАҚ, ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ ЫҚТИМАЛДЫЛЫҚ, ЭНТРОПИЯ ҮШІН БОЛЬЦМАН ФОРМУЛАСЫ.

Оқшауланған жүйелердегі энтропияның өсу заңы: . Термодинамиканың екінші бастамасының статистикалық сипаттамасы. Температураның термодинамикалық шкаласы.

Өте кіші жылу мөлшері процестің функциясы, ал оны жіктегішіне көбейтсек, көбейтінді толық дифференциалға айналады, яғни бұл шамадан интеграл алуға болады:

.

Сонымен Ші Лекция. Тақырыбы: Оқшауланған жүйелердегі энтропияның өсу заңы жіктегіші интегралдаушы жіктегіш деп аталады.

Клаузиус және Кельвин теңдігін бір уақытта алған. В. Кельвин осы теңдіктің негізінде температураның термодинамикалық шкаласын енгізді. Температура бұл шкалада қайтымды процестердегі жүйе алатын жылу мөлшерімен өлшенеді. Р.Клаузиус қайтымсыз процестердегі жаңа сипаты бар, осы теңдіктің негізінде жаңа күй функциясы энтропияны енгізді: оқшауланған жүйелерде қайтымсыз процестер жүретін болса, ол өседі. Оқшауланған жүйелердегі энтропияның өсуі термодинамиканың екінші бастамасының тұжырымдамасы себебі ол процестердің бағытын көрсетеді. Энтропияның бұл қасиеті (12) теңсіздігінен к Ші Лекция. Тақырыбы: Оқшауланған жүйелердегі энтропияның өсу заңыөрініп тұр.

Статистикалық физикада Больцманның кинетикалық теңдеуінің негізінде энтропия үшін Больцман формуласы алынған:

,

мұндағы – статистикалық салмақ немесе термодинамикалық ықтималдылық.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары

 1. СИ жүйесінде энтропия қандай бірлікте өлшенеді?
 2. СИ жүйесіндегі энтропияның өлшемі қандай?
 3. Бір моль идеал газдың 1-ші күйден 2 –ші күйге өткендегі энтропияның өзгерісі:
 4. Изотермдік процестегі 1 моль идеал газдың энтропиясының өзгерісі:
 5. Екі атомдық молекулалардан құралған 1 моль идеал газдың энтропиясының өзгерісі:
 6. Термодинамиканың екінші бастамасына сәйкес оқшауланған жүйенің энтропиясының қандай қасиеттері бар?

7. Оқшауланған жүйенің энтропиясы қалай өзгереді?

 1. Денелер жүйесінің энтропиясы Ші Лекция. Тақырыбы: Оқшауланған жүйелердегі энтропияның өсу заңы қалай анықталады?
 2. Екі ыдыста әрқайсысында 100г су бар. Бір ыдыстағы судың температурасы 5 оС, ал екіншісіндегі температура 92 оС . Екі ыдыстағы суды қабырғалары адиабаттық ыдысқа құйамыз. Судың температурасы тұрақталған кездегі энтропияның өзгерісін табыңыз.
 3. Тұрақты температурада көлемнің қайтымды 2 есе кеміген 1 моль идеал газдың энтропия өсімшесі неге тең?

11. Қайтымды адиабаттық процесте энтропия қалай өзгереді? 1. Жылуалмасу кезінде энтропия қалай өзгереді?
 2. Термодинамикалық ықтималдылық W арқылы өрнектелетін энтропияның формуласы:
 3. Абсолюттік нөл кельвиндегі энтропия неге тең?

Ұсынылатын әдебиеттер

 1. Матвеев А.Н. Молекулярная физика: Учебник для физич. спец. вузов.- 2-е изд., перераб. и доп Ші Лекция. Тақырыбы: Оқшауланған жүйелердегі энтропияның өсу заңы.- М.: Высш. шк., 1987.- 360 с.: ил.
 2. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Общий курс физики. Молекулярная физика.- М.: Наука, 1976.- 480 с.: ил.
 3. Савельев И.В. Курс физики: Учебник в трех томах. Том 1: Молекулярная физика. Механика.- М.: Наука, гл. ред. физ.-мат. лит., 1989.- 352 с. : ил.
 4. Сивухин Д.В. Общий курс физики, том 2 - Термодинамика и молекулярная физика.- М.: Наука, гл. ред. физ.-мат. лит., 1979.- 552 с.: ил.
 5. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие. 8-е изд. М.: Высшая школа, 2004.– 544с.
 6. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики с решениями. Учебное пособие./Трофимова, Т.И., Павлов, З.Г. 4-е изд. - М.: Высшая школа, 2003. – 591 с.


documentanixlxx.html
documentanixtif.html
documentaniyasn.html
documentaniyicv.html
documentaniypnd.html
Документ Ші Лекция. Тақырыбы: Оқшауланған жүйелердегі энтропияның өсу заңы